Skip to toolbar

Member's groups

 • Group logo of ስልጠና መዛኑ ኣማኸርቲ
  Public Group
  active 1 month ago

  ዕላማ እዚ መደብ ስልጠና መዛኑ ኣማኸርቲ፡ ነቲ ምሳናን ኣባናን ዘሎ ጸጋታት ተጠቂምና፡ ነቶም ኣብ ጎድንና ዘለዉ ግናኸ በብዓይነቱ ሽግር ኣጋጢምዎም ዚርከቡ ኣሕዋትናን ኣሓትናን እንሕግዘሉ “ናውቲ ሓገዝ” ንምዕጣቕ እዩ። ስለዚ ድማ ኩላትና፡ ኣብ ዝሃለናዮ ኩነት ንሃሉ ገለ እነበርክቶን ገለ እንመሃሮን ነገር ክህልወና ብግዲ እዩ። እዚ […]

  Public Group  / 318 members
 • Group logo of ስምዒታውን ስነ-ኣእምሮኣውን ማህሰይቲ (ቱሮማ)
  Private Course Group
  active 7 months ago

  ኣብ ጉዕዞና፡ እተፈላለዩ ኣሉታዊ ተሞክሮታት ከምዘጋጠሙና ዝከሓድ ሓቂ ኣይኮነን። ብፍላይ ኣብ መስርሕ ስደትና፡ እዞም ኣሉታዊ ተሞክሮታት ናብ ክንርስዖም ዘይንኽእል በሰለታት ክሳብ ዝዓዙ ሃሰይቲ ምንባሮም ንምግማት ኣሸጋሪ ኣይኮነን። እዚ ዓውዲ ዘተ ድማ፡ ነቶም ዝሓለፍናዮም ተሞክሮታትና ዘስዓብዎም በሰላታት ኣለሊና፡ ኣሊና፡ ናብ […]

  Private Course Group  / 13 members
 • Group logo of ግርጭትን ኣፈታትሕኡን
  Private Course Group
  active 7 months, 2 weeks ago

  ርጭት ኣብ መስርሕ ዝምድናታትን ጉዕዞ ናይ ህይወትን ዘጋጥም ንቡር ተርእዮ እዩ። እንተኾነ መብዛሕትኡ ሰብ ብዘይካ እቲ ዘርእዮ ስምዒታዊ ምላሽን ኣብ ህይወቱ ዝፈጥረሉ ጸቕጥን፡ ብዛዕባ ግርጭትን ኣፈታትሕኡን ዘለዎ መረዳእታ ድሩት’ዩ። ግርጭት ስለምንታይ’ዩ ዘገጥም፧ ንግርጭት ብኸመይ ክንርድኦ ኣለና፧ ቀንዲ ምኽንያታት ግርጭት […]

  Private Course Group  / 14 members
 • Group logo of ስልጠና መዛኑ ኣማኸርቲ
  Private Course Group
  active 10 months, 1 week ago

  ዕላማ እዚ መደብ ስልጠና መዛኑ ኣማኸርቲ፡ ነቲ ምሳናን ኣባናን ዘሎ ጸጋታት ተጠቂምና፡ ነቶም ኣብ ጎድንና ዘለዉ ግናኸ በብዓይነቱ ሽግር ኣጋጢምዎም ዚርከቡ ኣሕዋትናን ኣሓትናን እንሕግዘሉ ”ናውቲ ሓገዝ” ንምዕጣቕ እዩ። ስለዚ ድማ ኩላትና፡ ኣብ ዝሃለናዮ ኩነት ንሃሉ ገለ እነበርክቶን ገለ እንመሃሮን ነገር ክህልወና ብግዲ እዩ። እዚ […]

  Private Course Group  / 13 members